Velkommen til Arbeidsmiljøspesialistene

Arbeidsmiljøspesialistene er et tverrfaglig kompetansesenter for konflikthåndtering og arbeidsmiljøutvikling med ledende norske fagfolk. Vi leverer konsulenttjenester og opplæring til private og offentlige virksomheter, samt opplæring til ledere, HR/personal, tillitsvalgte, konsulenter og bedriftshelsepersonell innen psykososialt arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Vår tilnærming er bygget på siste nytt innen forskning, jus og anvendt fag- og metodeutvikling. Våre tjenester baseres på tverrfaglig kompetanse der både organisasjonspsykologiske, samfunnsfaglige og juridiske forhold benyttes. Vi arrangerer både åpne kurs og interne spesialopplegg med varighet fra noen timer til en uke. Vi kan også kjøre våre kurs lokalt for kommuner og offentlige og private virksomheter.

Våre fagfolk har de siste årene utviklet en rekke viktige arbeidsmetoder for konflikter og vanskelige arbeidsmiljøsaker, og som er særlig relevante når det foreligger klager/varsler om mobbing/trakassering eller når arbeidsgiver har grunn til å tro at det er problemer i arbeidsmiljøet. Blant disse metodene er faktaundersøkelse og klageundersøkelser. 

I våre åpne kurs satses det utelukkende på opplegg med høyt faglig nivå og kvalitet og med lengre varighet, noe som gir mulighet til fordyping og refleksjon over et avgrenset tema, der man kan arbeide med både teori, praksis og spesifikke metoder, og der man har mulighet for diskusjon av og veiledning på egne saker og problemstillinger.  Kursene våre passer for arbeidsgivere, ledere, personal- og HR medarbeidere, HMS personell, inspektører i arbeidstilsynet, hovedverneombud, tillitsvalgte på høyere nivå og eksterne konsulenter.

 Faktaundersøkelse, klageundersøkelser, forundersøkelser, granksninger.
Arbeidsmiljøspesialistene har de siste årene utviklet og prøvd ut ny metodikk for forebygge og håndtere alvorligekonflikter og påstander om mobbing på arbeidsplassen, hvor man sikrer en etiske forsvarlig og juridisk korrekt fremgangsmåte i slike saker.  Faktaundersøkelse er en  metode vi bl.a. har utviklet på oppdrag av og i samarbeid med Arbeidstilsynet i forbindelse med prosjektet "Jobbing uten mobbing" i 2005-2007. Selv om Arbeidstilsynet nå er forsiktige med å anbefale spesielle metoder for andre, er faktaundersøkelse helt i tråd med de prinsipper arbeidstilsynet er opptatt av når det gjelder undersøkelser av  påstander om trakassering/mobbing (se hjemmeside); god saksbehandling, habilitet, dokumentasjon og kontradiksjon, samt at arbeidsgiver må belyse fakta i saken.  Metodikken er også i samsvar med metodikk anvendt i Engelsk arbeidsliv i mange år og grunnleggende prinsipper for forsvarlig saksbehandling. Metoden har også vært på høring hos partene i arbeidslivet og mottok svært positiv respons fra både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.  Metoden gir et nødvendig grunnlag for videre arbeid og er særlig nødvendig når påstand står mot påstand. Faktaundersøkelse sikrer en forsvarlig, rask og rettferdig behandling av saken, og gjør det mulig å sette punktum i slike saker. Metoden inngår i en helhetlig tilnærming til forebygging og håndtering av mobbing i den enkelte virksomhet. Metoden er i tråd med arbeidsmiljøloven og sentrale juridiske saksbehandlingsregler, og bør benyttes i alle sammenhenger der det foreligger påstand eller mistanke om brudd på arbeidsmiljøloven eller interne føringer.Metoden er særlig relevant i situasjoner der det foreligger klager på eller varsel om brudd på arbeidsmiljøloven, f.eks. ved påstander om mobbing, trakassering, krenkende opptreden, destruktiv ledelse, fryktkultur osv.. 

Arbeidsmiljøspesialistene har åpne kurs i metoden og gjennomfører selv slike undersøkelser på oppdrag og mandat fra offentlige og private virksomheter.