Logo

Sertifisering som faktaundersøker

Faktaundersøkelse, forundersøkelse og klageundersøkelse er systematiske metoder for grundig og rettferdig behandling av ansatte og ledere i vanskelige arbeidsmiljø-, konfliktsaker eller varslingssaker, f.eks. der ansatte mener seg utsatt for uheldig, krenkende, utilbørlig eller trakasserende opptreden fra andre i arbeidsmiljøet. Målet med undersøkelsene er å få kartlagt de faktiske forhold i saken, for deretter å ta stilling til om det som har skjedd er å anse som brudd på en eller flere av arbeidsmiljølovens bestemmelser, eventuelt på interne føringer og forskrifter.

Metodikken er basert på arbeidsmiljøloven, forskrift om internkontroll, forskning om rettferdighet, samt grunnleggende regler for god saksbehandling.  Det unike ved faktaundersøkelse som metode i vanskelige arbeidsmiljøsaker, er at den har vært på en omfattende høring hos arbeidslivets parter i 2007. Metodikken er også helt i tråd med den euroipeiske rammeavtalen for håndtering av trakasseringssaker som regjeringen og partene i arbeidslivet skrev under i 2007. På mange måter kan man si at disse undersøkelse ikke er noe annet en å etterleve prinsippene for god saksbehandling på en måte som tilstreber rettferdighet mellom partene. Psykologiforbundets Innovasjonspris for 2019 gikk til psykolog og professor Ståle Einarsen for arbeidet med å utvikle disse metodene.

Disse undersøkelse kan (og skal) benyttes av ledere og HR i slike saker, men arbeidet kan også settes ut til interne eller eksterne konsulenter/BHT som da vil arbeide på oppdrag og mandat fra arbeidsgiver. Sertifisering er særlig aktuelt for ansatte i bedriftshelsetjenesten, ansatte innen HR og personalarbeid, frie organisasjonskonsulenter, psykologer, jurister/advokater og revisorer, samt ledere på høyere nivå. 

For å sikre kvaliteten i dette arbeidet har Arbeidsmiljøspesialistene utviklet en egen opplæring og sertifiseringsordning for personell som utfører, bestiller eller følger opp slike undersøkelser. Metoden ble i sin tid utviklet på oppdrag av Arbeidstilsynet, som også introduserte tanken om en sertifiseringsordning for å sikre kvaliteten i denne type arbeid. Den foreliggende sertifiseringen er utviklet i fortsettelsen av dette, men uavhengig av tilsynet. 

Sertifiseringen bygger på følgende åpne kurser gjennomført i regi av Arbeidsmiljøspesiallistene:

• Innføringskurs i faktaundersøkelse/ Trinn I (3 dager)

• Fordypnings- og oppfølgingskurs/ Trinn II (2 dager)

• Kurs i utvikling av prosedyrer og retningslinjer innad i virksomheten (2 dager).

eller

  • Kurs i tiltak og etterarbeid (2 dager)

For sertifisering kreves videre godkjenning av en faktisk gjennomført faktaundersøkelse. Godkjenningen og endelige sertifiseirng er basert på gjennomført kursrekke og en evaluering av rapporten som undersøkelsen munnet ut i (i anonymisert form).  

Hvem gir sertifiseringen?

Sertifiseringen er utstedt av Arbeidsmiljøspesialistene og de fagpersonene som har arbeidet med å utvikle metoden; Advokat Harald Pedersen, Professor Helge Hoel og Professor Ståle Einarsen. Begrepet «sertifisert faktaundersøker» er et copyright beskyttet begrep og slik sertifisering kan derfor bare utstedes av Arbeidsmiljøspesialistene. 

Arbeidsmiljøspesialistene AS har utviklet et sett med detaljerte kompetansekrav for sertifiserte undersøkere som vår utdanning og sertifiseringsordning bygger på, slik at en selv kan føle seg trygg i rollen og med metodikken og slik at eventuelle oppdragsgivere er forvisset om kvaliteten på den utførte undersøkelsen og dens konklusjoner. Kompetansekravene dreier seg både om kunnskaper, ferdigheter, holdninger og etisk bevissthet.  Sertifiserte undersøkere får et diplom og et kompetansebevis som beskriver disse kravene, men står selv ansvarlig for å etterleve dem i sitt videre arbeid.

Ytterligere fordeler ved å være sertifisert

•  Tilgang til stort nettverk av erfarne sertfiserte undersøkere

•  Profilering på hjemmesiden www.faktaundersøkelser.no

• Tilgang til rådgivning og bistand i eget arbeid, samt tilgang til egen lukket facebookgruppe «Vi som utfører faktaundersøkelser»

• Tilbud om deltagelse på jevnlige nettverkssamlinge og tilgang til råd og hjelp fra oss i Arbeidsmiljøspesialistene i arbeidet.

Retningslinjer for søknad om sertifisering

Man kan søke om sertifisering når man har gjennomført de tre obligatoriske kursene, ikke før. I søknaden må det stå når kursene er gjennomført.

Man sender da inn en anonymisert rapport fra en faktisk gjennomført faktaundersøkelse som man selv har hatt hovedansvaret for. 

Undersøkelsen må tidligst være gjennomført etter at man har tatt trinn I kurset (innføringskurset). Man kan ikke benytte en rapport som er gjennomført sammen med annen allerede sertifisert faktaundersøker eller før man har motatt første opplæring, da man i en slik sammenheng er å anse som lærling.

Man kan ha mottatt veiledning i forbindelse med rapporten eller selve undersøkelsen og dette skal uansett fremgå av rapporten.  

Sertifiseringen er gratis, men gjennomgangen av rapport med tilbakemelding har et administrasjonsgebyr på 6000 kroner fra 1. aug 2023.