Logo

Varsling i arbeidslivet: Juridiske, organisatoriske og kulturelle perspektiv

På dette kurset vil vi gå igjennom historikk og formål med varslingsreglene og varslervernet i arbeidsmiljøloven. Vi vil se på og avklare hvordan varslingsreglene må forstås og anvendes i forhold til andre regler om HMS, internkontroll, avvik og klagesystemer. Vi vil videre gå gjennom de rettslige vilkårene for å oppnå vern mot gjengjeldelse etter varsling, og vi vil se nærmere på hvorfor det kan være problematisk å forstå unntaket om at ytringer som gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold ikke regnes som kritikkverdig forhold som beskyttes av varslervernet. Videre vil se på hvorfor det kan være vanskelig for varslere å vinne frem i rettsapparatet med søksmål om erstatning på grunn av gjengjeldelse, og vi vil forklare de psykologiske stadiene varslere går igjennom både før og etter at de har varslet.

Vi vil så beskrive hvilke organisatoriske system virksomhetene bør ha for å sikre god håndtering av varslersakene, og hvordan vi kan og bør skille mellom varsling som angår forhold i selve arbeidsmiljøet og varsling som angår kritikkverdige forhold utført av ansatte og ledere hvor virksomhet og arbeidsgiver er skadelidende. Vi vil også se på og synligjøre hvordan vår kultur både endres som følger av fokuset på varsling, og på hvordan våre tradisjonelle kulturelle forstillinger om samarbeid og konflikt kan bidra til feil håndtering, misforståelser og flere konflikter i arbeidsmiljøet.

Er du blant de mange som er opptatt av godt arbeidsmiljø og av å skape gode virksomheter, men som føler deg noe forvirret og usikker i møtet med varsling og varslere; da er dette kurset for deg. Selv om varslingsreglene i arbeidsmiljøloven er viktige og gode, har de også skapt forvirring og usikkerhet. I dette kurset viser vi deg hvorfor vi alle er blitt litt forvirret på dette feltet,  hvordan reglene best skal forstås, leses og benyttes i praksis. Mye handler om de systemer og rutiner virksomheten har i praksis, å forstå bakgrunnen og bruksområder for ulike problemstillinger, og hvordan man løser overlapp mellom systemer og arbeidsmetoder i å praksis.

Dette er kurset alle som arbeider med varsling i praksis vil ha stor nytte av. 

Kurset holdes av Professor Ståle Valvatne Einarsen. Ta kontakt om dere ønsker kurset til dere lokalt eller har ønske om at kurset settes opp som et åpent kurs før 2025.